Bases legals

Concurs fotogràfic #NadalTB

15è aniversari CON Horta
1. Objecte

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb NIF A-08016081, i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, amb NIF A-08005795 (en endavant, TB i Metro, respectivament, i TMB quan siguin designades conjuntament), les dues entitats amb domicili social al carrer 60, núm. 21-23, sector A, del polígon industrial de la Zona Franca, 08010 Barcelona, organitzen, amb la col·laboració de la FUNDACIÓ TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), amb NIF G-65395089 i amb el mateix domicili que les societats anteriorment esmentades, un concurs denominat «Concurs fotogràfic #NadalTB», en el marc de l’acte nadalenc i commemoració del 15è aniversari del CON d’Horta, que tindrà lloc al CON a Barcelona el 22 de desembre.
2. Durada

Aquest concurs s’inicia a les 11 hores del matí del 22 de desembre i finalitza a les 23.59 hores del 23 de desembre.
3. Condicions de participació

Per participar en aquest concurs, és imprescindible complir prèviament les condicions següents:

- Tenir una edat mínima de 18 anys.
- El guanyador ha de ser empleat de TMB.
- Utilitzar el perfil propi a Instagram.
- Tenir el perfil públic.
- Ser autor de la fotografia.

Les dades facilitades han de ser completes i veraces, i els participants les han de mantenir actualitzades.

La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte ni l’adquisició de cap servei.


4. Dinàmica del concurs

- Per poder participar en el concurs és imprescindible penjar la imatge a Instagram i etiquetar-la amb el hashtag #NadalTB
- Els participants també han d’anomenar el perfil @tmb_bcn
- La temàtica de les fotografies ha de ser:

Dels actes de Nadal que es portaran a terme al CON d’Horta durant el 22 de novembre (recollida de cartes a càrrec d’un patge del reis mags).

- Les fotografies es poden fer mitjançant qualsevol aparell de fotografia.
- No s’admeten fotografies fora del termini de participació indicat.
- Les fotografies han de respectar la temàtica del concurs.
- Cada participant pot presentar més d’una fotografia però aquestes han de ser diferents entre elles. No es pot participar presentant la mateixa imatge més d’una vegada.
- Un cop presentades les fotografies, no es poden modificar ni substituir.
5. Condicions de les fotografies

- Les fotografies presentades pels participants han de ser inèdites i originals.
- Les fotografies poden estar retocades digitalment.
- Els concursants, amb la seva participació en aquest concurs, garanteixen que les fotografies són originals de la seva creació i que són els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual, sense que les fotografies estiguin subjectes a cap càrrega o gravamen.
- L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognom, imatge, veu, etc.) requereix disposar prèviament del consentiment per escrit, de la persona afectada.
- Les fotografies han de respectar la llei, la moral, l’ordre públic, els bons usos i els costums.
- Les fotografies no poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de caràcter violent, sexista, discriminatori, antireligiós o contràries als usos socials, ni utilitzar un llenguatge groller o inapropiat, ni incloure escenes amb nus totals o parcials, eròtiques o de caràcter sexual.
- Les fotografies no han de ser contràries al bon nom, el prestigi o la imatge de TMB, ni tampoc poden ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.
- Les fotografies han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment, els de propietat intel·lectual, l’honor i la intimitat personal i familiar, ni els drets a la pròpia imatge, així com els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.
- No s’acceptaran fotografies que afectin el bon funcionament del transport públic o que continguin escenes amb conductes contràries a la normativa vigent i, especialment, al bon ús del transport públic, així com conductes que fomentin o incitin a l’ús del tabac, les begudes alcohòliques o les substàncies tòxiques o estupefaents o que impliquin la comissió d’actes il·lícits, incívics, vandàlics o que promoguin accions o provoquin reaccions d’aquests tipus.
- Les fotografies han de respectar els drets de les minories, dels menors i de les persones afectades per alguna discapacitat i no han de tenir caràcter comercial, publicitari, racista, sexual, religiós o polític, ni ser un mitjà reivindicatiu o de queixa o reclamació.
- TMB es reserva el dret de no acceptar les fotografies que consideri inadequades pel que fa al llenguatge o el contingut, o que reprodueixin algun altre contingut publicat a internet o en qualsevol altre suport (sigui en línia o fora de línia) o modalitat d’explotació, o en siguin una còpia parcial o total.
6. Selecció dels guanyadors

Hi haurà dos guanyadors. Els guanyadors d’aquest concurs es triaran mitjançant sorteig gestionat a través de la plataforma Easypromos. El referit sorteig es farà de forma aleatòria a través del procediment descrit en la clàusula 10.2.C dels termes i condicions d’Easypromos, exposades en la següent direcció: https://www.easypromosapp.com/terminos-y-condiciones/

- Els perfils d’Instagram dels guanyadors i les imatges guanyadores es podran veure al web GenTMB i a les xarxes socials i de comunicació de TMB.
- A més a més del primer i segon guanyador es triaran 10 reserves en ordre.
- Un cop efectuat el sorteig, Easypromos emetrà un Certificat de Validesa, en el qual s'inclourà el llistat amb el noms dels guanyadors (primer i segon guanyador) i dels 10 reserves en ordre. El Certificat té una adreça d'internet i és d'accés públic que es genera una vegada finalitzat el concurs i seleccionat el guanyador i els reserves.
- Qualsevol substitució dels guanyadors per incompliment d’aquestes bases i les condicions de participacions, i el motiu d’aquesta, quedaran reflectits en el Certificat de Validesa del sorteig.
- En cas que alguna de les persones premiades no vulgui el premi, TMB també es reserva el dret a triar el següent reserva, una vegada verificats tots els reserves, declarar desert el premi.
7. Contacte

- Els guanyadors es donaran a conèixer a partir del 24 de desembre de 2018. Es contactarà amb el guanyador per missatge directe d’Instagram o per qualsevol altre mitjà de comunicació que TMB trobi adient (correu corporatiu, etc.).

- La imatge guanyadora es podrà veure al web GenTMB així com a les xarxes socials i de comunicació de TMB.

- TMB no es compromet a compartir o viralitzar cap fotografia participant al concurs per mitjà de les seves xarxes socials.

- TMB podrà compartir de manera aleatòria qualsevol fotografia participant al concurs per mitjà de les seves xarxes socials.
8. Lliurament de premis

Els guanyadors es donaran a conèixer a partir del 24 de desembre al https://gentmb.tmb.cat/ o per qualsevol altre mitjà de comunicació que TMB trobi adient.

En cas que els guanyadors no contestin a les comunicacions de TMB per verificar les seves dades d’empleat i entregar el premi, en un termini de dos dies (72 hores), es considerarà que renuncien al premi, i es passarà a contactar amb l’autor de la segona fotografia en reserva i així successivament, per la qual cosa es recomana a tots els participants que estiguin atents a la xarxa social per la qual participaran. En cas que alguna de les persones premiades no vulgui el premi i una vegada verificats tots els reserves, TMB pot declarar desert el premi.

El sorteig no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Instagram.
9. Premis

Primer premi: capsa regal smartbox
Segon premi: capsa regal smartbox
10. Condicions dels premis

- Si, per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, TMB no pot disposar del premi esmentat, en lliurarà un altre del mateix valor o superior.

- El premi no és bescanviable pel seu valor en metàl·lic ni per cap altre premi.

- TMB no es responsabilitza de l’ús que el guanyador faci del premi. TMB no es fa responsable de cap incidència que es produeixi posteriorment al lliurament del premi.

- Els guanyadors poden gaudir dels premis d’acord amb les seves condicions d’utilització i dins del termini de vigència.

- El premi és personal i intransferible, i únicament en pot fer ús el participant que resulti guanyador del concurs.

- Els premis només inclouen els productes o els serveis que s’indiquen explícitament en aquestes bases.

- TMB ha de verificar les dades identificatives com empleat del guanyador. Qualsevol falsedat o contradicció en les dades és motiu per desqualificar el guanyador i TMB es reserva el dret a declarar desert el premi o a triar un altre guanyador.

- En cas que alguna de les persones premiades no vulgui el premi, TMB també es reserva el dret a declarar desert el premi o a triar un altre guanyador.
11. Protecció de dades

De conformitat amb l'article 13 del RGPD, l'informem que les dades de caràcter personal dels participants facilitades en aquesta promoció seran tractades per TMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA amb l'exclusiva finalitat de gestionar el concurs i lliurar els premis al guanyador.

Les dades personals objecte del tractament seran les que es poden incloure en el seu cas en qualsevol de les següents categories: dades de caràcter identificatiu (nom, cognoms, correu electrònic, domicili, imatge / veu),

La base legal del tractament és la relació contractual per a la gestió i correcte desenvolupament de la promoció.

Les dades de caràcter personal es mantindran mentre romanguin en vigor la promoció. Aquesta acceptació pot ser revocada en qualsevol moment. No obstant això, en revocar el consentiment la participació de l'usuari en la promoció quedarà anul·lada.

TMB no cedirà ni transferirà les seves dades personals a tercers, excepte disposició legal en contra.

El participant pot exercir davant TMB els drets d'accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició. Per a l'exercici d'aquests drets l'interessat pot enviar la sol·licitud al delegat de protecció de dades per correu electrònic atencioclient@tmb.cat o bé per correu postal al carrer 60, núm. 21-23, sector A, del polígon industrial de la Zona Franca, 08040 de Barcelona, i indicant-hi com a Referència «Exercici drets RGPD». En tot cas, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.
12. Exoneració de responsabilitat

TMB no es fa responsable:

- De les conseqüències, els accidents, els incidents o les seqüeles que puguin patir els participants o terceres persones en el transcurs de la producció de les fotografies.

- Dels requisits o els permisos de qualsevol mena relacionats amb les fotografies que exigeixin les autoritats administratives. TMB tampoc no es fa responsable de les mesures que aquestes autoritats puguin emprendre contra els participants per l’incompliment dels requisits exigits.

- Dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus i per qualsevol motiu que els participants ocasionin a TMB, als seus empleats o a tercers, que derivin directament o indirectament de la seva participació en el concurs, especialment i a títol merament indicatiu, dels derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les instruccions i les recomanacions donades per TMB o de la normativa vigent.

- De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat directament o indirectament de l’actuació o l’omissió dels participants.

- Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’internet i, especialment, dels portals mitjançant els quals es desenvolupa el concurs.

- Dels canvis d’horaris, de calendari i d’organització d’aquest concurs.
13. Reserves i limitacions

- TMB es reserva el dret d’anul·lar aquest concurs o de suspendre’l, o bé de canviar-ne algunes condicions per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat, i que impedeixin complir-ne el desenvolupament normal, segons s’estipula en aquestes bases.

- Igualment, TMB pot declarar nul aquest concurs si detecta irregularitats en les dades identificatives dels concursants premiats.

- TMB no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Així doncs, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, TMB no es fa responsable de no poder contactar amb els guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.

- Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases per part dels participants implicarà la baixa automàtica dels participants afectats.


13. Reserves i limitacions

- TMB es reserva el dret d’anul·lar aquest concurs o de suspendre’l, o bé de canviar-ne algunes condicions per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat, i que impedeixin complir-ne el desenvolupament normal, segons s’estipula en aquestes bases.

- Igualment, TMB pot declarar nul aquest concurs si detecta irregularitats en les dades identificatives dels concursants premiats.

- TMB no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Així doncs, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, TMB no es fa responsable de no poder contactar amb els guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.

- Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases per part dels participants implicarà la baixa automàtica dels participants afectats.
14. Garanties

- Amb l’enviament de les fotografies, d’acord amb el que estipulen aquestes bases, els participants garanteixen que són els autors i els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual de les fotografies i que aquestes són originals i inèdites, i que estan lliures de qualsevol gravamen o càrrega i no estan subjectes a contractes, cessions o llicències a favor de tercers que siguin incompatibles amb l’exercici dels drets que els concursants cedeixen a TMB amb la seva participació en aquest concurs.

- En qualsevol cas, els participants mantindran TMB indemne de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers derivada directament o indirectament de la seva participació en aquest concurs i, especialment, de l’incompliment d’aquestes bases i de la normativa vigent.
15. Propietat intel·lectual

La mera participació en aquest concurs comporta la cessió a favor de TMB dels següents drets d’explotació que es derivin dels missatges:

- Dret de reproducció: qualsevol forma de fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma que permeti la comunicació i l’obtenció de còpies, de tot o d’una part, en qualsevol suport o sistema gràfic, digital, mecànic, electrònic, reprogràfic, audiovisual o de qualsevol altra índole.

- Dret de comunicació pública: qualsevol forma d’accés al públic sense lliurament d’exemplars, en qualsevol mitjà o sistema tècnic, interactiu o no, amb cables o sense, satèl·lit, fibra òptica, ones hertzianes, analògic o digital, etc., per a la projecció, l’exhibició, l’emissió o la transmissió pública en qualsevol mitjà de comunicació de TMB (internet, intranet, canal MouTV i perfils a YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

- Dret de transformació: qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol idioma, i la explotació de les que es deriven.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per a un període de cinc anys, amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets morals que els corresponen.
16. Drets d’imatge

Els participants autoritzen TMB a difondre els seus noms i cognoms, i també que la seva imatge o veu puguin ser captats, reproduïts i publicats per qualsevol mitjà, incloent-hi internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la gestió d’aquest concurs o de noves edicions, així com per a altres campanyes publicitàries o promocions o qualsevol altra activitat que dugui a terme TMB, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.
17. Fiscalitat dels premis

De conformitat amb la normativa vigent, el guanyador del premi haurà d’integrar en la base imposable general de la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal corresponent la valoració del premi, més l’ingrés a compte que TMB hagi efectuat.
18. Acceptació de les bases

S’informa els participants que el simple fet de participar en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases, les instruccions i altres comunicacions o recomanacions que TMB faci als participants, i també del compliment de les condicions d’ús dels portals per mitjà dels quals es desenvolupa el concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que no pugui rebre cap dels premis que li puguin correspondre, i tot això sense perjudici de les accions legals que es puguin exercir contra l’infractor.

Barcelona, 12 de desembre de 2018