Bases legals
BASES DE PARTICIPACIÓ DEL 8è CONCURS-SORTEIG #JoMenjoECO

1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Període del Concurs

El període de participació al Concurs per entrar al Sorteig serà des de dimarts 22 d'octubre de 2019 fins diumenge 3 de novembre de 2019 a les 23.59h.

Es realitzarà el sorteig de 6 lots d'aliments ecològics entre els/les participants del Concurs que hagin complert les bases del concurs-sorteig.

Participants

El sorteig està limitat geogràficament al territori de Catalunya a persones particulars. Queden exclosos del sorteig els membres de la Junta Rectora del CCPAE, els operadors inscrits al CCPAE, els treballadors/es del CCPAE i familiars directes dels/les treballadors/es del CCPAE, així com qualsevol perfil, grup o pàgina de Facebook, Twitter o Instagram que pertanyi a empreses o marques comercials.

Objectiu

Promoure el consum d'aliments ecològics certificats pel CCPAE entre la població catalana.

Procediment de participació

El Concurs consistirà a fer-se i publicar una fotografia de tipus "selfie" amb un aliment ecològic certificat, deixant que quedin visibles el/s segell/s eco de l'etiqueta del producte. Automàticament aquella persona passarà a formar part del Sorteig dels lots de productes ecològics, sempre que acompleixi aquestes bases.

Únicament es pot participar a través de la promoció allotjada al facebook del CCPAE (www.facebook.com/ccpae) o bé aquells que a través de Twitter o Instagram pugin la fotografia amb l'etiqueta #JoMenjoECO.

Condicions de la fotografia publicada

No s'acceptarà la participació si a la fotografia no s'identifica clarament el rostre de la persona participant i si no es poden observar clarament el segell ecològic del CCPAE (o d'un altre autoritat o organisme de control) i/o el segell ecològic de la Unió Europea ("eurofulla"). No poden aparèixer menors d'edat.

Sorteig

El sorteig tindrà lloc dilluns 4 de novembre de 2019 a través del sistema automàtic d'Easypromos i el resultat del mateix serà publicat al web del CCPAE i a les seves xarxes socials durant el mateix dia o a l'endemà

Guanyadors/es

El CCPAE es posarà en contacte amb les persones guanyadores a través de l'adreça de correu electrònic, en primera instància, o a través del/s telèfon/s de contacte, en segona instància.

Si no es pot contactar amb les persones guanyadores a l'endemà del Sorteig, el lot corresponent es tornarà a sortejar entre els altres participants que havien quedat sense premi.

2. CESSIÓ I AUTORITZACIÓ DE DRETS

El CCPAE es reserva el dret de publicació i reproducció de les fotografies participants, en qualsevol mitjà i suport, citant sempre els autors de les mateixes. Les fotografies passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic del CCPAE.

3. PROTECCIÓ DE DADES

Els/les participants del Concurs queden informats/des i autoritzen que les dades personals facilitades a l’inscriure’s al Concurs (si no es faciliten no poden participar en el mateix) s’incorporaran a un fitxer titularitat del CCPAE i seran tractats amb la finalitat de desenvolupar la seva participació en el Concurs. Els/les participants garantitzen que les Dades Personals facilitades al CCPAE són veraces i es fan responsables de comunicar-li qualsevol modificació en els mateixos.

4. DRETS D’EXCLUSIÓ

El CCPAE es reserva el dret de descartar i/o excloure del Concurs als/les participants:

Quan s’inscriguin amb dades falses o hagin indicis que raonablement les dades són falses. A aquests efectes, es podrà requerir als participants la verificació de les seves dades si ho considera oportú.

Quan, de qualsevol forma fraudulenta o artificial, manipulin la seva participació al Concurs.

Quan apareguin menors d’edat.

Quan el CCPAE consideri que les fotografies continguin elements que de qualsevol forma puguin considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que el participant hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol menyscabi el crèdit del CCPAE o de tercers; pugui constituir publicitat o que incorpori virus o altres elements que puguin danyar el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics.

Quan s’incompleixin aquestes bases de qualsevol forma.

5. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els/les participants tindran responsabilitat exclusiva sobre qualsevol reclamació que es produeixi per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment o incompliment defectuós pels/les participants en el Concurs d’aquestes bases.

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La persona participant accepta totalment aquestes bases en el moment de tramitar la seva participació al Concurs.