Bases legals

BASES DEL SORTEIG DE 400 ENTRADES DOBLES PER AL CONCERT DE NADAL A LA SAGRADA FAMÍLIA DEL 30 DE NOVEMBRELa Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la SAGRADA FAMÍLIA, amb domicili a Barcelona, al carrer de Mallorca, número 401, CP 08013 i amb CIF núm. G58302928 (en endavant, «SAGRADA FAMÍLIA») organitza un sorteig per regalar 400 entrades dobles per al concert de NADAL A LA SAGRADA FAMÍLIA que tindrà lloc el 30 de novembre a les 17 h (en endavant, «el Sorteig»), el qual es regirà per les BASES següents:

1– Participants
El Sorteig està dirigit a totes les persones majors d’edat residents a Espanya, nacionals amb DNI, així com a persones estrangeres amb targeta de residència i majors de divuit anys.

2– Període de participació
El període de participació en la promoció és des del 18 de novembre del 2019 a partir de les 10 h fins al 25 de novembre del 2019 a les 10 h. Aquest període podrà ser ampliat o reduït per part de la SAGRADA FAMÍLIA, fet que es comunicaria al lloc web i a les xarxes socials de la SAGRADA FAMÍLIA.

3– Procediment de participació i Sorteig
Durant el període de participació indicat en la base segona, les persones interessades podran participar en el Sorteig si es registren en el formulari d’inscripció d’Easypromos, l’enllaç del qual és al Facebook i al lloc web oficial de la SAGRADA FAMÍLIA. En aquest formulari, les persones interessades hauran d’introduir obligatòriament les seves dades personals (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, població, data de naixement i DNI) per poder participar en el Sorteig. Les dades facilitades per les persones participants no es publicaran, a excepció dels noms de les persones guanyadores el dia del Sorteig. Les dades utilitzades només s’utilitzaran per a la gestió del Sorteig. Només s’admetrà una participació per persona.
Amb totes les persones participants que s’hagin inscrit, s’elaborarà una llista en la qual constaran ordenades per data i hora d’inscripció. A cada persona participant se li assignarà un nombre ordinal, començant la numeració pel número u i seguint en ordre ascendent, fins al nombre total de participants que hagin complert el que s’estableix en aquestes bases durant la vigència d’aquesta promoció.
El Sorteig es realitzarà el dia 25 de novembre a partir de les 10 h mitjançant un sistema aleatori amb certificat garantit per l'aplicació Easypromos. S’escolliran 400 persones guanyadores, que tindran dret a una entrada doble (entrega total de 800 entrades).

4– Premi
El premi consisteix en una entrada doble (dues entrades) per poder assistir al concert de NADAL a la SAGRADA FAMÍLIA el dia 30 de novembre del 2019 a les 17 h. Els infants a partir de tres anys ocupen cadira i necessiten entrada pròpia.

5– Publicació i avís de persones guanyadores
Easypromos publicarà la llista de persones guanyadores. Posteriorment, la SAGRADA FAMÍLIA es posarà en contacte amb elles per correu electrònic i se’ls facilitarà un codi format per xifres i lletres (en endavant, «el codi guanyador»).

6– Codi guanyador i procés per a l’adquisició de les entrades
El codi guanyador serà únic i desigual, i donarà accés a la selecció de dues entrades dobles a través de la plataforma Koobin (plataforma oficial de les entrades del concert), a l’enllaç: http://nadal2019-sorteig.sagradafamilia.org/.
Es podran adquirir les entrades fins al 28 de novembre a les 10 h.

Passos per aconseguir les entrades:
1 - Entra a l’enllaç: http://nadal2019-sorteig.sagradafamilia.org/.
2 - Introdueix el codi guanyador.
3 - Selecciona les dues localitats dins l’àrea delimitada.*
*En cas de seleccionar una sola entrada, la plataforma Koobin t’avisarà durant el procés d’adquisició perquè seleccionis la segona entrada.
4 - Omple el formulari amb les teves dades i finalitza el procés.
La finalitat del tractament és permetre que puguis accedir al premi, així com, en cas que donis el teu consentiment, enviar-te informació sobre altres activitats que organitzem i que puguin ser del teu interès.
La base legal per a l’enviament d’informació sobre altres activitats que organitzem també és el consentiment. La retirada d’aquest consentiment, en cap cas, condicionarà que puguis accedir al premi.

Una vegada finalitzat el procés, rebràs un correu electrònic amb les entrades en format PDF.
Les entrades indicaran l’hora d’obertura de portes i la via d’accés a la Basílica el dia del concert.
Una vegada finalitzat el procés de compra, el codi deixa de ser vàlid.
Les entrades es podran imprimir o ensenyar directament amb el dispositiu mòbil o tauleta el mateix dia del concert.
Per a qualsevol incidència, truca al 972 183 393 o envia un correu electrònic a helpdesk@koobin.com.

7– Autorització relativa als drets d’imatge de les persones guanyadores
L’acceptació del premi per part de les persones guanyadores del Sorteig implica expressament l’autorització gratuïta perquè la SAGRADA FAMÍLIA pugui fotografiar-les i/o enregistrar-les durant la seva assistència al concert i, amb l’objectiu de fer difusió de les activitats dutes a terme per la SAGRADA FAMÍLIA, publicar les fotografies o el material audiovisual enregistrat a Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació (tant en format paper com en format digital).

8– Dades personals
Informació detallada de protecció de dades referent a les dades de les persones participants en el Sorteig
Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA - CIF: G58302928
Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)
Telèfon: 932 080 414
Adreça electrònica:dades@sagradafamilia.org
Delegat de protecció de dades: dpo@sagradafamilia.org
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
La finalitat del tractament és la correcta gestió del Sorteig: organització i realització, publicació de les persones guanyadores, lliurament de premis i enviament d’enquestes de satisfacció a les persones participants i/o guanyadores. Així mateix, en cas que donis el teu consentiment, també farem servir les teves dades per enviar-te informació sobre altres activitats que organitzem i que puguin ser del teu interès.

Les fotografies i vídeos que es realitzin durant la visita es podran utilitzar per dur a terme accions de màrqueting que consisteixen a difondre les activitats organitzades per la SAGRADA FAMÍLIA.

Quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no en sol·licitis la supressió. En qualsevol cas, es mantindran el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment de la persona interessada.
La base legal per a l’enviament d’informació sobre altres activitats que organitzem també és el consentiment. La retirada d’aquest consentiment no condicionarà, en cap cas, la teva participació en el Sorteig.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Les teves dades es comunicaran als proveïdors contractats per dur a terme el Sorteig, els quals actuaran en qualitat d’encarregats de tractament: Easypromos, SL, KoobinEvent SL i Saramba Studio SL.
Així mateix, els noms i cognoms de les persones guanyadores es publicaran a Internet, per la qual cosa qualsevol persona podria conèixer que has estat guanyador o guanyadora del Sorteig.

Les fotografies i vídeos del concert es podran publicar a Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació (tant en format paper com en format digital).
No es preveu comunicar dades a altres tercers, tret d’obligació legal.
Quins són els teus drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA està tractant o no dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, excepte en cas de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.
Com pots exercir els teus drets?
Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o un document identificatiu equivalent, dirigit a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA).
També pots exercir els teus drets enviant un correu electrònic, amb signatura electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org i incloent a l’assumpte la referència «Protecció de dades».
Quines vies de reclamació hi ha?
Si consideres que els teus drets no s’han atès adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

9– Acceptació de les bases
Totes les persones participants en el Sorteig, pel simple fet de participar-hi, accepten aquestes bases.

10– Altres consideracions
La SAGRADA FAMÍLIA es reserva el dret de modificar o cancel·lar les condicions del Sorteig durant el seu desenvolupament per circumstàncies alienes a la gestió de l’esdeveniment.
Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. La SAGRADA FAMÍLIA i les persones participants de la promoció se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pogués generar entre ambdós.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019